PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen
„GDPR“).

 1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Petra Váňová, (dále jen „správce“), která Vás
tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme
následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel,
stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data našich
klientů sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám.

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to  z důvodu oprávněného zájmu,
nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění
zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů
▪ přímo od subjektů údajů (webový kontaktní formulář, e-maily, telefon, webové
stránky, aj.)
▪ automatizovaný záznam elektronické komunikace na základě zákona 127/2005 Sb. a vyhlášky
357/2012 Sb.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
▪ adresní a identifikační
údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo
telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
▪ IP adresy, telefonní čísla a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a
uchovávané z důvodu zákonné povinnosti
▪ IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje k nutné míře zachování kvality služby
▪ popisné údaje 
▪ údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze
strany subjektu údajů

5. Účel zpracování osobních údajů
▪ účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
▪ ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
▪ plnění zákonných povinností ze strany správce

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce a je nataven mechanismus chránící klientská data.

7. Doba zpracování osobních údajů
Údaje se uchovávávají po dobu 6 měsíců.

8. Předávání osobních údajů do ciziny
Osobní data jsou zpracovávána převážně na území EU a nejsou cíleně mimo EU vydávána. Výjimkou jsou data
uložená v těch počítačových systémech, které mají umístěné servery mimo EU, obvykle se jedná o servery
nacházející se v USA. V takovém případě musí být splněny podmínky schválené Evropskou komisí pro
bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield.

9. Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:
• požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, tedy získat od správce informace, zda
osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, má právo získat přístup
k těmto údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
• požadovat opravu či doplnění osobních údajů, které správce zpracovává, pokud jsou nepřesné (čl. 16
GDPR),
• požadovat odstranění osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,
• požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
• získat ty osobní údaje, které se ho týkají a které jsou zpracovány s jeho souhlasem, nebo které jsou
zpracovány pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,
• získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má
právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR,
• má právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
• právo podat stížnost k dozorovému úřadu – subjekt údajů má právo na stížnost na domnělé porušení
obecného nařízení u dozorového úřadu, především v členském státě obvyklého pobytu nebo výkonu
práce.
O přijetí každé žádosti dle výše uvedených bodů budeme žadatele neprodleně informovat a bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, podáme požadovanou informaci či informaci o přijatých opatřeních.
Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
V určitých specifických případech definovaných v GDPR nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět.
Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V
takových případech můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s
poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět. O tomto bude žadatel vždy
informován.
V případě, kdy budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele o poskytnutí informací, můžeme jej
požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
Informace o uplatnění práv subjektu údajů si po přiměřenou dobu (typicky 3 roky) uložíme za účelem
evidence a dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich
práv.
V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že je s jeho osobními údaji nakládáno neoprávněně či jinak
porušujeme jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

10. Právo na námitku
Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů tzv. oprávněný zájem, má subjekt právo kdykoli
vznést věcnou námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou osobní
údaje dále zpracovávány, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad
zájmy subjektu nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím
kontaktních údajů uvedených níže. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by
Správce neměl Vaše údaje zpracovávat. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu je možné
vždy vznést námitku bez dalšího zdůvodňování.

11. Kontaktní informace
V ohledu ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese:
Petra Váňová, Martinikcá 986/1, 197 00, Praha 9
e-mail: petra@dulapraha.cz
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Dula Praha Petra Váňová